فیلتر ها اعمال شده:
فقط کالا موجود
نشر مرکز
فرزان روز
اساطیر
طرح نو
گل افشان
مهراندیش
نشر ماهی
خانی
موسسه نشر فرزان روز
حسن صفاری
دسیدریوس اراسموس
ویرژیل
هرمز همایون پور
میرجلال الدین کزازی
عبدالله کوثری
عبدالحسین شریفیان
آپولیوس
جسپر گریفین
میرجلال الدین کزازی
شعر حماسی لاتین - ترجمه شده به فارسی
انه اید (شخصیت افسانه ای)
بلاهت - جنبه های مذهبی - مسیحیت
بلاهت - متون قدیمی تا 1800م.
آپولیوس
اساطیر یونان و روم - داستان
شعر حماسی لاتین - نقد و تفسیر
ویرژیل، 19 - 70 ق.م. - نقد و تفسیر
داستان های لاتینی - تاریخ و نقد
ادبیات