فیلتر ها اعمال شده:
فقط کالا موجود
فخراکیا
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
همراه علم
اترس
هربرت ادوارد رید
پروین آقایی
مهدی خانکه
معصومه عباچی
فروغ رستم زاده
مرکز هنرهای تجسمی
گیتا میرسعیدی
بابک شمس ناتری
نغمه نظری مقدم
پیکرتراشی نوین - قرن 20 م.
نمایشگاهها - ایران - تهران
پیکرتراشی - نمایشگاه ها - ایران
پیکرتراشی برای مکان های عمومی
پیکرتراشی برای مکان های عمومی - ایران
هنر عمومی
هنر عمومی - ایران