فیلتر ها اعمال شده:
فقط کالا موجود
مرندیز
جوهر حیات
خسروانی مجد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
همارا
کتابدار
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
زهرا جاویدی
فروغ رحیمی
پردیس پرتو
مجتبی کفاشان
سیمین بردبار
فاطمه فهیم نیا
اسدالله آزاد
محمد ابویی اردکان
نصرت ریاحی نیا
محمدباقر عسگری
کتابخانه ها - مدیریت کارمندان و کارکنان
تحول سازمانی
کتابخانه ها - مدیریت
نیروی انسانی - مدیریت
کارکنان - سرپرستی
خدمات اطلاع رسانی
کتابخانه ها - برنامه ریزی
خلاقیت - نمونه پژوهی
کتابخانه ها - کارکنان - اثر نوآوری
کتابداران کتابخانه های عمومی - ایران - ارزشیابی - نمونه پژوهی