فیلتر ها اعمال شده:
فقط کالا موجود
دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
دانشگاه تهران
دانشگاه گیلان
آماره
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
محمد خوانساری
محمدبن محمد نصیرالدین طوسی
هوشنگ سپهری
جعفر بی آزار
رابین ویلسون
منطق
گراف ها
قیاس