فیلتر ها اعمال شده:
فقط کالا موجود
رهنما
لفظ قلم
سیمای قلم
قلم نخبگان
امیر میرزایی
حجت میرزائی
Jamespaul Gee
Glenn Fulcher
احمد غفوریان رمضان بندرآباد
سیدعلی مصطفوی
زینب صدیقی راد
جیمزپل جی
گفتمان
گرما - انتقال - الگوهای ریاضی
معادله حرارت
گرما - جابجایی - الگوهای ریاضی
برنامه ریزی راهبردی
کارآمدی سازمانی
زبان - آزمون های توانایی
گروه های کار - مدیریت