فیلتر ها اعمال شده:
فقط کالا موجود
اطلاع رسانان (وابسته به موسسه فرهنگی هنری دیدار نو)
رهنما
وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات
لوگوس
کارول فلمینگ
اما همینگ وی
گیلیان مور
داو ولفرد
تونی هارکاپ
مهدی منتظر قائم
جعفر محمدی
الهام اشجع
امیرحسام اسحاقی
Paul Brighton
روزنامه نگاری - انگلستان
خبرنگاران و خبرنگاری - انگلستان
خبرنگاری منطقه ای - انگلستان
روزنامه نگاری - انگلستان - تاریخ - قرن 19م
روزنامه نگاری - انگلستان - جنبه های اجتماعی
مطبوعات - انگلستان